De voortgang

In de afgelopen periode zijn er veel gesprekken gevoerd met het zorgveld en is de reikwijdte van de richtlijn afgebakend. Aan de ontwikkeling van deze richtlijn hebben zich 18 partijen gecommitteerd. Deze zijn vertegenwoordigd in de project- en stuurgroep. Meer informatie vindt u bij de betrokken partijen.

 

Uitgangsvragen

De richtlijn wordt ontwikkeld op basis van uitgangsvragen. De projectgroep is het eens geworden over de uitgangsvragen. Deze gaan over 3 onderwerpen:

  • doel van de richtlijn
  • een schets van de werkcontext en werkcultuur van zorgprofessionals
  • preventie, opvang en nazorg: vormgeven van de psychosociale ondersteuning

 

De volgende stap

De volgende stap is wetenschappelijk literatuuronderzoek. Vervolgens kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden geformuleerd op basis van:

In juni 2022 komt de stuurgroep samen. Dan worden de voorlopige antwoorden op de uitgangsvragen, voorlopige conclusies en voorlopige aanbevelingen voorgelegd. Vervolgens worden de aanbevelingen getest door focusgroepen en interviews op toepasbaarheid in de praktijk.