Nazorg Contact Punt (NCP)

Ondersteuning bij de (na-)zorg voor nabestaanden MH17

Het Nazorg Contact Punt (NCP) ondersteunt bij de sociale en psychische nazorg aan nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne. Het is een hulploket dat in afstemming met het ministerie van VWS is opgericht om nabestaanden en professionals bij te staan, waaronder huisartsen, eerstelijnspsychologen en medewerkers slachtofferhulp.

U kunt bij het NCP terecht voor:

  • Advies bij vragen over rouw- en verliesverwerking;
  • Advies over gepaste ondersteuning, begeleiding en therapie bij psychische problemen en mogelijk daarmee samenhangende sociale problemen;
  • Ondersteuning bij doorverwijzing naar (specialistische) zorg binnen de reguliere gezondheidszorg in de woonomgeving.

Het NCP volgt bij haar advisering de multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp (PSH) bij rampen en crises[1] en adviseert complementair aan het aanbod van de huisarts en Stichting Slachtofferhulp. Het NCP ondersteunt, maar behandelt zelf niet.

Bent u professional, dan kunt u per mail of telefoon contact opnemen met het NCP.

Bent u nabestaande, dan kunt u in contact komen met het NCP via het e-consult op www.vliegrampoekraine.nl

Binnenkort vindt u hier ook folders voor huisartsen en casemanagers SHN.

[1] Deze richtlijn sluit aan bij bestaande zorgstandaarden van NHG en GGZ.