Impact/IVP in Netwerk Weerbaar Bestuur

9 november 2018

De laatste jaren is er een lichte stijging slachtofferschap van agressie en geweld onder politieke ambtsdragers zichtbaar. Dit blijkt uit het onderzoek Monitor Agressie en Geweld openbaar bestuur 2018. Drie op de tien politieke ambtsdragers bij waterschappen, provincies en gemeenten hebben uit hoofde van hun functie te maken gehad met agressie of geweld. Vooral bij gemeenten is het slachtofferschap gestegen en dan voornamelijk bij raadsleden en wethouders. Agressieve en intimiderende uitingen via sociale media nemen ook verder toe. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers hierin ondersteuning te bieden. Dat heeft geholpen, maar is nog niet genoeg. Daarom is afgelopen zomer het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht, onder leiding van het ministerie van BZK. Een van de partners in dit netwerk is Arq Psychotrauma Expert Groep, vertegenwoordigd door Impact/IVP.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen. Zo werkt het Netwerk o.a. aan nieuwe trainingen voor raadsleden over agressie, geweld en integriteit, een heldere informatievoorziening voor raadsleden en de mogelijkheid voor de bestuurders om een veiligheidsscan rond het eigen huis uit te voeren. Impact/IVP onderzoekt de mogelijkheden om de opvang en nazorg te verbeteren zodat mensen met een publieke functie de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Door de brede samenwerking in dit netwerk kunnen de partners elkaar snel vinden en elkaars kennis en kunde beter benutten.

Naast BZK en Arq Psychotrauma Expert Groep bestaat het Netwerk Weerbaar Bestuur uit de volgende partners: het ministerie van Justitie & Veiligheid, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, StatenlidNu, de Kring van Commissarissen van de Koning, verschillende politieke partijen, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers, de Vereniging Kring Voorzitters van Waterschappen, de Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen, de Vereniging Waterschapbestuurders, de Landelijke en Regionale Informatie- en Expertisecentra, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, en NL Confidential/de Vertrouwenslijn.