Toolkit psychosociale hulp na aanslagen online

25 maart 2019

Wat is de impact van een aanslag en wat betekent dat voor de organisatie van psychosociale hulp? Door aanslagen in de landen om ons heen werd de vraag de afgelopen jaren al meermalen gesteld. Na Utrecht is hij in Nederland actueler dan ooit. De Toolkit psychosociale hulp (PSH) na aanslagen helpt met concrete tips en adviezen om de hulpverlening goed voor te bereiden en uit te voeren.

De Toolkit, ontwikkeld door Arq Kenniscentrum Impact, is bedoeld als een deskundigenadvies. Op basis van actuele kennis en good practices helpt de Toolkit bij de besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het werk. Het is geen richtlijn of normstellend kader. Basis voor de Toolkit zijn de lessen en ervaringen van landen om ons heen die met aanslagen te maken hebben gehad. Dit is aangevuld met kennis uit literatuur en met programma’s die in het buitenland gebruikt worden.  

In focusgroepen en gesprekken met zorgverleners en beleidsmakers in België, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de lessen verzameld. Een aantal van deze lessen zijn niet alleen van toepassing op aanslagen, maar kunnen ook in de nafase van andere rampen relevant zijn.  

Doelgroep 

De Toolkit richt zich met name op GGD’en en hun ketenpartners, zoals maatschappelijk werk, huisartsen, geestelijk verzorgers en ziekenhuispersoneel. De informatie is ook relevant voor andere partijen die een rol hebben in de nafase, zoals gemeenten. Zij vinden er onder andere informatie over uitdagingen die een aanslag met zich meebrengen, tips en instrumenten en aandachtspunten rond specifieke doelgroepen. In trainingen kan de aangeboden kennis verder verdiept worden en kan geoefend worden met de formats en instrumenten. 

Online publicatie  

De Toolkit PSH na aanslagen wordt online gepubliceerd. Online publicatie maakt het makkelijker om de formats en instrumenten te downloaden en aan te passen. De Toolkit wordt op deze manier ook beter geactualiseerd.  

De Toolkit PSH na aanslagen is een aanvulling op de GGD Toolkit PSH. Deze is ook nieuw in de vorm van een website en komt voort uit een grondige herziening en actualisatie van de GGD Handreiking PSH uit 2015. De mogelijkheid om te linken naar andere relevante documenten maakt de GGD Toolkit PSH een praktische ‘routekaart’ met actuele relevante informatie rond psychosociale hulp na rampen.  

De beide Toolkits staan op de website van Arq Kenniscentrum Impact: https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/toolkits.  

Opdracht  

Arq Kenniscentrum Impact heeft de Toolkits ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).