Bestuur in actie

Hoe gaan bestuurders en het hoger management in gemeenten om met agressie en geweld tegen hun medewerkers? Deze vraag hebben het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO) en Stichting Impact onderzocht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het rapport beschrijft hoe bestuurders en managers in de praktijk handelen c.q. niet-handelen bij agressie en geweld, en waarom ze dit (niet) doen. Het (niet-)handelen varieert van beleid ontwikkelen en reageren op ernstige incidenten, tot het zorgdragen voor de kwaliteit van dienstverlening en bewust niet in actie komen. Om dit handelingsrepertoire te begrijpen, blijkt het soort agressie en geweld belangrijk te zijn en of de incidenten van agressie en geweld überhaupt worden waargenomen door bestuurders en managers. Interessant is bovendien dat het (niet-)handelen nauw samenhangt met de duiding – de ‘framing’ – van agressie en geweld. Is agressie en geweld primair een arbotechnisch bedrijfsvoeringsvraagstuk, een moreel vraagstuk of een politiek-bestuurlijk vraagstuk?

Het rapport sluit af met vijf praktische aanbevelingen over wat bestuurders en managers kunnen doen om de omvang en gevolgen van agressie en geweld terug te dringen: blijvend agenderen, zorgvuldig ‘framen’, ontwikkelen en evalueren van beleid, implementeren van beleid en adequaat reageren op incidenten. Met elkaar wordt professioneel samenspelgerealiseerd – in dat samenspel is de bestuurlijke kracht gelegen.

Auteurs Prof. dr. Mirko Noordegraaf, Nils Burger, David Tolwijk, Dr. Martijn van der Meulen, Josée Netten, Dr. Frederike Zwenk
Contactpersoon Nils Burger
Gepubliceerd 2013
Financier Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties