Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) evalueerde Impact de training 'Opvang en nazorg door leidinggevenden', die gegeven werd door stichting de Basis. Het doel van deze training was het opdoen van voldoende praktische kennis en vaardigheden om als leidinggevende optimale ondersteuning te kunnen bieden aan medewerkers die een schokkend incident hebben meegemaakt.

Dit helpt de gevolgen van schokkende incidenten - waaronder ook agressie en geweld - te verkleinen en de psychische weerbaarheid te vergroten. Om inzicht te krijgen in hoeverre middels de training 'Opvang en nazorg door leidinggevenden' de gestelde doelen werden bereikt, heeft Impact de training geëvalueerd door een vragenlijst aan de deelnemers voor te leggen.

Uit de resultaten kwamen de volgende aanbevelingen naar voren:

 • De onderzochte respondenten hadden allen al een goede kennis over het optimale handelen na schokkende gebeurtenissen. Ook hadden de respondenten in beginsel al een positieve attitude jegens opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende incidenten en de actieve rol van leidinggevenden hierin. Niettemin heeft de training wel degelijk toegevoegde waarde gehad; het verstevigde en bevestigde de inhoudelijke kennis en hielp daarmee het borgen van de bestaande opvattingen omtrent psychosociale opvang na een schokkende gebeurtenis. Het verdient dan ook aanbeveling dergelijke trainingen op regelmatige basis aan te bieden. Dit is niet alleen in overeenstemming met aanbevelingen 38 en 39 in de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden , maar biedt tevens de mogelijkheid relevante nieuwe (wetenschappelijke) inzichten over te dragen.
   
 • In de praktijk moeten leidinggevende nogal eens aandacht besteden aan het motiveren van een medewerker om hulp te zoeken. Aanbevolen wordt hieraan in een toekomstige training (meer) aandacht te besteden.
   
 • Tevens lijkt er bij leidinggevenden behoefte te bestaan te verduidelijken wat de rol is van het BOT en bijvoorbeeld bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, of geestelijk verzorger. De training zou hier expliciet aandacht aan kunnen besteden.
   
 • Er bestaan nog vragen over de mate waarin er voldoende adequate ondersteuning voor leidinggevenden zelf aanwezig is. Dit verdient nadere aandacht en onderzoek. Welke middelen zijn beschikbaar voor leidinggevenden? Bestaat er bij leidinggevenden een behoefte aan een meer actieve houding van het BOT?
   
 • Hoewel leidinggevenden aangeven impliciet te weten wat zij kunnen doen in de ondersteuning van de medewerkers, is er een behoefte hun taken hierin meer expliciet te maken; wat zijn de exacte taken van de leidinggevende in de psychosociale ondersteuning?
Auteurs Frederike Zwenk, Marjolaine Oosterbeek, Hans te Brake
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd september 2013
Financier Veiligheidsregio Utrecht