Na de dienst

Een schets van de postactieve geüniformeerde.
Behoefteanalyse psychosociale zorg voor postactieve geüniformeerden
 

Mede in navolging van de in 2010 gepubliceerde Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden ontstond veel aandacht voor verbetering van de directe opvang na een ingrijpende gebeurtenis en professionele (na)zorg aan geüniformeerden. Belangrijk is echter dat er ook aandacht is voor de lange termijn gevolgen, die ook na beëindiging van de dienst kunnen voortduren.

In de Behoefteanalyse Psychosociale Zorg voor Postactieve Geüniformeerden is geïnventariseerd in hoeverre er traumagerelateerde problemen voorkomen onder postactieve geüniformeerden. Daarmee worden alle oud-werknemers bedoeld die ooit werkzaam waren binnen geüniformeerde organisaties, dus niet alleen gepensioneerden. Onderzoek is gedaan onder postactieven binnen vier geüniformeerde organisaties: brandweer, ambulance, politie en Defensie.

De resultaten bieden inzicht in de omvang van traumagerelateerde problematiek onder postactieve geüniformeerden, in hun zorgbehoeften en in de mate waarin in deze behoeften wordt voorzien.  In het rapport komt naar voren dat het belangrijk is dat postactieven in beeld blijven, om hen actief ondersteuning te kunnen bieden bij psychosociale klachten. Ook het thuisfront van de postactieve medewerker verdient aandacht, omdat zij veranderingen en klachten vaak als eerste signaleren.

Auteurs Leonie Hoijtink, Holly Young, Hans te Brake
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd 2012
Financier Stichting de Basis