Psychosociale ondersteuning bij ambulance, brandweer, politie en Defensie

Een verkennende studie
Het rapport “Psychosociale ondersteuning bij ambulance, brandweer, politie en Defensie –- een verkennende studie” laat zien hoe het zorgtraject voor geüniformeerden binnen deze organisaties is vastgelegd. Waar houdt de verantwoordelijkheid voor juiste psychosociale zorg van de werkgever op en wie neemt de verantwoordelijkheid dan over? Hoe verhouden deze verantwoordelijkheden zich tot die van de werknemer zelf?

Ook biedt de studie inzicht in de onderlinge verschillen tussen de manieren waarop de onderscheiden geüniformeerde diensten de zorgketen hebben ingericht, en in de knelpunten die worden ervaren. Op grond van de resultaten kan gericht(er) actie worden ondernomen om de beste zorg voor geüniformeerde werknemers te garanderen. Aanbevelingen betreffen bijvoorbeeld de verankering van de collegiale ondersteuning in de organisatie en in de cultuur, onder andere door voorlichting. Ook wordt aanbevolen om leidinggevenden te trainen in het (h)erkennen van psychosociale klachten en meer duidelijkheid te geven over hun rol in de psychosociale ondersteuning van werknemers.

Auteurs Leonie Hoijtink, Holly Young, Hans te Brake
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd 2012
Financier Ministerie van Veiligheid en Justitie