Rampenspirit

De handreiking ‘Rampenspirit’ is ontwikkeld om geestelijk verzorgers te assisteren bij de zorg die zij kunnen bieden bij rampen en crises.  In een volledig herziene uitgave uit 2011 zijn drie uitgangspunten uitgewerkt: kennen en gekend worden, ingericht en toegerust zijn, en kringen verbinden.

Lessen vanuit literatuur en praktijk in binnen- en buitenland zijn verwerkt tot een handzame publicatie. De inhoud is toegespitst op de brede, gemêleerde doelgroep van geestelijk leiders, voorgangers, raadslieden en geestelijk verzorgers. De handreiking biedt concrete aandachtspunten voor de samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio’s.

Onderwerpen waarmee geestelijk verzorgers bij rampen en crises te maken kunnen krijgen zijn nader uitgewerkt. Daarbij wordt ingegaan op hun rollen en taken, werkwijzen, benaderingen, competenties en bronnen. Er is aandacht voor samenwerking met partners, inzet van vrijwilligers, en zorg voor getroffen hulpverleners, collega’s en de geestelijk verzorger zelf. De handreiking biedt aanknopingspunten voor riten en rituelen in het publieke domein en voor de opzet van stiltecentra. Op basis van de handreiking is een lijstje met tips voor geestelijk verzorgers uitgebracht op creditcard formaat. Ook is een compacte checklist samengesteld om de mate van voorbereiding te beoordelen.

Auteurs Michel Dückers, Magda Rooze
Contactpersoon Michel Dückers, Charlie Steen
Gepubliceerd 2011
Financier Ministerie van Veiligheid en Justitie