Signalering Nafase

Waar de nafase van een ramp of crisis de grenzen van gemeente of regio overschrijdt
In dit project zijn omslagpunten in de nafase van rampen en grootschalige calamiteiten verkend. Van een omslagpunt is sprake zodra tussenkomst van bovenregionale partijen wenselijk is, omdat het lokale organiserend vermogen van gemeente of regio tekortschiet.

De studie beperkt zich tot de geneeskundige en psychosociale opvang van getroffenen en herstel en wederopbouw in de nafase. In interviews met betrokkenen van vijf eerdere rampen en crisissituaties is op verschillende nafasethema’s ingegaan. Het gaat om Hoogwater in het Gelderse Rivierengebied (massale evacuatie), de vuurwerkramp in Enschede (psychosociale zorg, herstel en wederopbouw), de cafébrand in Volendam (geneeskundige en psychosociale zorg), Poldercrash bij Schiphol (geneeskundige en psychosociale zorg) en de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn (psychosociale zorg). Gesproken is met vertegenwoordigers van gemeente en regio, medewerkers van het Rijk en wetenschappers.

Uit de interviews blijkt dat gemeente en regio de regie kunnen voeren over de inzet van mensen, middelen en kennis. Infrastructuur en communicatielijnen om uitvoerende processen aan te sturen zijn decentraal aanwezig. Nazorg is echter een langdurig en kostbaar proces. Gezien de geringe frequentie zijn lokale actoren relatief onervaren. Tien aandachtspunten zijn geïdentificeerd op het snijvlak tussen lokaal en centraal.

Auteurs Michel Dückers, Leonie Hoijtink, Annette Beerepoot, Magda Rooze
Contactpersoon Michel Dückers
Gepubliceerd november 2010
Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties