Producten

Personen met een publieke functie lopen het risico slachtoffer te worden van bedreiging. In opdracht van de NCTV is door ARQ Kenniscentrum Impact en ARQ IVP onderzocht wat de psychosociale gevolgen zijn van dreiging en daaropvolgende veiligheidsmaatregelen op bedreigden en hun naasten. Dit rapport biedt inzicht in de verschillende effecten van dreiging en beveiligingsmaatregelen en doet aanbevelingen om het proces van bewaken en beveiligen vanuit psychosociaal oogpunt te optimaliseren.

In opdracht van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en in samenwerking met Nivel, UMC Utrecht, Dio Design en Spierziekten Nederland, heeft ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crisis het project: “Psychosociale gevolgen van ingrijpende somatische aandoeningen” uitgevoerd. In dit geval ging het specifiek om mensen met Spinale Musculaire Atrofie (SMA), een chronische neuromusculaire aandoening.

Werknemers in de ambulancezorg komen regelmatig in aanraking met gebeurtenissen met een plotseling, onverwacht en soms een gewelddadig karakter. Dit zijn potentieel schokkende gebeurtenissen. Het werk vergt dan mentaal, fysiek en moreel soms meer dan je aankan. Daarom is het belangrijk dat er in iedere ambulancedienst gemotiveerde en getrainde collega’s klaar staan om op ieder moment hun collega te ondersteunen. De verschillende Bedrijfsopvangteams leveren deze collegiale ondersteuning en zijn daarmee een onmisbaar onderdeel van de organisatie. Stichting Impact heeft in 2017, samen met medewerkers uit de ambulancezorg, een handboek geschreven om collegiaal ondersteuners te faciliteren in het uitvoeren van hun werkzaamheden.

In opdracht van de Commissie Bijzondere Situaties (CBS) heeft ARQ Kenniscentrum Impact een overzicht gemaakt van bestaande onderzoeken over de mentale gezondheid en het welzijn van de inwoners van het bevingsgebied. Deze onderzoeken zijn geduid vanuit bredere kennis over vergelijkbare situaties. Hieruit komt naar voren dat er sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosociale problemen in de regio, gerelateerd aan schade door de gaswinning.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is daags na het vliegongeval met de MH17 een Informatie- en Verwijscentrum (IVC) opgezet. Het project heeft geresulteerd in een eindrapportage met conclusies omtrent het functioneren van het IVC en aanbevelingen over mogelijke doorontwikkelingen.

De multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises (Impact, 2014) is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp. De richtlijn is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften uit de praktijk.

Een verkennende studie naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van (beeld)materiaal van professioneel handelen

 

In april 2012 is een pilot gestart met het “24/7 Loket Politie”, een onafhankelijk loket, dat een laagdrempelige plek vormt waar (oud) politieambtenaren, familierelaties, collega’s, collegiale ondersteuners, zorgprofessionals en leidinggevenden in vertrouwen en 24 uur per dag, 7 dagen in de week terechtkunnen met diverse hulpvragen.

In opdracht van ZonMw is een inventarisatie geschreven over de psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen om de ondersteuning te optimaliseren.

NB: DEZE HANDREIKING IS GEACTUALISEERD: ZIE GGD TOOLKIT PSH.

DE TOOLKIT VERVANGT DE HANDREIKING.

Herziene uitgave
In 2007 verscheen bij Impact/Trimbosinstituut de richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen; een basisdocument met standaarden voor psychosociale hulp bij rampen, en calamiteiten. Dit basisdocument is nu door Stichting Impact, in opdracht van het ministerie van VWS, en in samenwerking met het veld grondig herzien en uitgebreid.

Voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) evalueerde Impact de training 'Opvang en nazorg door leidinggevenden', die gegeven werd door stichting de Basis. Het doel van deze training was het opdoen van voldoende praktische kennis en vaardigheden om als leidinggevende optimale ondersteuning te kunnen bieden aan medewerkers die een schokkend incident hebben meegemaakt.

In samenwerking met de geüniformeerde diensten van Nederland, heeft Stichting Impact in 2010 de ‘Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden’ ontwikkeld. Dit is inmiddels drie jaar geleden en daarom heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht aan Stichting Impact gegeven om de implementatie van de Richtlijn te onderzoeken. Concreet is onderzocht: (1) Wordt er met de Richtlijn gewerkt?; (2) In hoeverre wordt er gewerkt in overeenstemming met de uitgangspunten van de Richtlijn?; (3) Wat zijn factoren die de implementatie van de Richtlijn beïnvloeden?

In april 2012 is een pilot gestart met het “24/7 Loket Politie”. Dit is een onafhankelijk loket, dat een laagdrempelige plek vormt waar (oud) politieambtenaren, familierelaties, collega’s, collegiale ondersteuners, zorgprofessionals en leidinggevenden in vertrouwen en 24 uur per dag, 7 dagen in de week terechtkunnen met diverse hulpvragen.

Hoe gaan bestuurders en het hoger management in gemeenten om met agressie en geweld tegen hun medewerkers? Deze vraag hebben het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO) en Stichting Impact onderzocht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Resultaten van drie belrondes onder getroffenen van het vliegtuigongeluk met de TK 51 op 25 februari 2009.
GGD Kennemerland benaderde stichting Impact om hen te helpen de psychosociale aspecten van het vliegtuigongeluk met Turkish Airlines op 25 februari 2009, bekend als de 'poldercrash', in kaart te brengen. Hiervoor heeft Impact de zogeheten Trauma Checklist Getroffenen ontwikkeld (TCG). Dit is een 16-item screeningsinstrument voor psychische klachten bij getroffenen van rampen.

Een verkennende studie
Het rapport “Psychosociale ondersteuning bij ambulance, brandweer, politie en Defensie –- een verkennende studie” laat zien hoe het zorgtraject voor geüniformeerden binnen deze organisaties is vastgelegd. Waar houdt de verantwoordelijkheid voor juiste psychosociale zorg van de werkgever op en wie neemt de verantwoordelijkheid dan over? Hoe verhouden deze verantwoordelijkheden zich tot die van de werknemer zelf?

Herdenkingsboek Tripoli 12 mei 2010 - 12 mei 2012
Op 12 mei 2010 verongelukte een Airbus van Afriqiyah Airways op enkele honderden meters vóór de landingsbaan van de internationale luchthaven van Tripoli. Van de 104 inzittenden overleefde alleen een negenjarig Nederlands jongetje het ongeluk. Zeventig Nederlanders kwamen om het leven.

Wanneer ergens een schokkende gebeurtenis plaatsvindt, verzamelen zich vaak binnen een paar uur mensen om bloemen, kaarsen en knuffels neer te leggen. Al gauw klinkt de roep om een herdenking. Het plaatst de betrokken overheid voor beslissingen: wie is verantwoordelijk voor het organiseren van een herdenking? Welke vorm moet de herdenking krijgen? Wat is het belang van een herdenking zo kort na de gebeurtenis? Hoe vertaal je dat in een passend programma?

Veerkracht stelt mensen in staat om een schok of ramp te boven te komen. Dit rapport biedt inzicht in de factoren die van invloed zijn op psychosociale veerkracht en in de manier waarop deze factoren samenhangen.

Pages