Producten

Personen met een publieke functie lopen het risico slachtoffer te worden van bedreiging. In opdracht van de NCTV is door ARQ Kenniscentrum Impact en ARQ IVP onderzocht wat de psychosociale gevolgen zijn van dreiging en daaropvolgende veiligheidsmaatregelen op bedreigden en hun naasten. Dit rapport biedt inzicht in de verschillende effecten van dreiging en beveiligingsmaatregelen en doet aanbevelingen om het proces van bewaken en beveiligen vanuit psychosociaal oogpunt te optimaliseren.

Werknemers in de ambulancezorg komen regelmatig in aanraking met gebeurtenissen met een plotseling, onverwacht en soms een gewelddadig karakter. Dit zijn potentieel schokkende gebeurtenissen. Het werk vergt dan mentaal, fysiek en moreel soms meer dan je aankan. Daarom is het belangrijk dat er in iedere ambulancedienst gemotiveerde en getrainde collega’s klaar staan om op ieder moment hun collega te ondersteunen. De verschillende Bedrijfsopvangteams leveren deze collegiale ondersteuning en zijn daarmee een onmisbaar onderdeel van de organisatie. Stichting Impact heeft in 2017, samen met medewerkers uit de ambulancezorg, een handboek geschreven om collegiaal ondersteuners te faciliteren in het uitvoeren van hun werkzaamheden.

In opdracht van de Commissie Bijzondere Situaties (CBS) heeft ARQ Kenniscentrum Impact een overzicht gemaakt van bestaande onderzoeken over de mentale gezondheid en het welzijn van de inwoners van het bevingsgebied. Deze onderzoeken zijn geduid vanuit bredere kennis over vergelijkbare situaties. Hieruit komt naar voren dat er sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosociale problemen in de regio, gerelateerd aan schade door de gaswinning.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is daags na het vliegongeval met de MH17 een Informatie- en Verwijscentrum (IVC) opgezet. Het project heeft geresulteerd in een eindrapportage met conclusies omtrent het functioneren van het IVC en aanbevelingen over mogelijke doorontwikkelingen.

Resultaten van drie belrondes onder getroffenen van het vliegtuigongeluk met de TK 51 op 25 februari 2009.
GGD Kennemerland benaderde stichting Impact om hen te helpen de psychosociale aspecten van het vliegtuigongeluk met Turkish Airlines op 25 februari 2009, bekend als de 'poldercrash', in kaart te brengen. Hiervoor heeft Impact de zogeheten Trauma Checklist Getroffenen ontwikkeld (TCG). Dit is een 16-item screeningsinstrument voor psychische klachten bij getroffenen van rampen.

Zicht op kwaliteit van psychosociale hulpverlening met de QPC Vragenlijst Getroffenen
Stichting Impact en de GGD Amsterdam hebben samen de QPC Vragenlijst Getroffenen ontwikkeld. De afkorting QPC staat voor Quality of Psychosocial Care.

In 2007 heeft Impact onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van, en het draagvlak voor een monument voor de brandweer. De resultaten van dit onderzoek zijn samengebracht in een visiedocument Een monument voor de brandweer.

Rijksbrede versterking van herstel en nazorg bij rampen en crises
Als Nederland wordt geconfronteerd met een ernstige overstroming, pandemie, nucleair incident, of bijvoorbeeld met maatschappelijke onlusten, dan heeft dit enorme gevolgen. De verantwoordelijkheid van het Rijk beperkt zich niet alleen tot de acute fase. Ook de afwikkeling in de nafase is relevant voor nationale veiligheid en publieke gezondheid.