Producten

Personen met een publieke functie lopen het risico slachtoffer te worden van bedreiging. In opdracht van de NCTV is door ARQ Kenniscentrum Impact en ARQ IVP onderzocht wat de psychosociale gevolgen zijn van dreiging en daaropvolgende veiligheidsmaatregelen op bedreigden en hun naasten. Dit rapport biedt inzicht in de verschillende effecten van dreiging en beveiligingsmaatregelen en doet aanbevelingen om het proces van bewaken en beveiligen vanuit psychosociaal oogpunt te optimaliseren.

Een verkennende studie naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van (beeld)materiaal van professioneel handelen

 

In april 2012 is een pilot gestart met het “24/7 Loket Politie”, een onafhankelijk loket, dat een laagdrempelige plek vormt waar (oud) politieambtenaren, familierelaties, collega’s, collegiale ondersteuners, zorgprofessionals en leidinggevenden in vertrouwen en 24 uur per dag, 7 dagen in de week terechtkunnen met diverse hulpvragen.

Voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) evalueerde Impact de training 'Opvang en nazorg door leidinggevenden', die gegeven werd door stichting de Basis. Het doel van deze training was het opdoen van voldoende praktische kennis en vaardigheden om als leidinggevende optimale ondersteuning te kunnen bieden aan medewerkers die een schokkend incident hebben meegemaakt.

In samenwerking met de geüniformeerde diensten van Nederland, heeft Stichting Impact in 2010 de ‘Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden’ ontwikkeld. Dit is inmiddels drie jaar geleden en daarom heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht aan Stichting Impact gegeven om de implementatie van de Richtlijn te onderzoeken. Concreet is onderzocht: (1) Wordt er met de Richtlijn gewerkt?; (2) In hoeverre wordt er gewerkt in overeenstemming met de uitgangspunten van de Richtlijn?; (3) Wat zijn factoren die de implementatie van de Richtlijn beïnvloeden?

In april 2012 is een pilot gestart met het “24/7 Loket Politie”. Dit is een onafhankelijk loket, dat een laagdrempelige plek vormt waar (oud) politieambtenaren, familierelaties, collega’s, collegiale ondersteuners, zorgprofessionals en leidinggevenden in vertrouwen en 24 uur per dag, 7 dagen in de week terechtkunnen met diverse hulpvragen.

Een verkennende studie
Het rapport “Psychosociale ondersteuning bij ambulance, brandweer, politie en Defensie –- een verkennende studie” laat zien hoe het zorgtraject voor geüniformeerden binnen deze organisaties is vastgelegd. Waar houdt de verantwoordelijkheid voor juiste psychosociale zorg van de werkgever op en wie neemt de verantwoordelijkheid dan over? Hoe verhouden deze verantwoordelijkheden zich tot die van de werknemer zelf?

Een schets van de postactieve geüniformeerde.
Behoefteanalyse psychosociale zorg voor postactieve geüniformeerden