Producten

Veerkracht stelt mensen in staat om een schok of ramp te boven te komen. Dit rapport biedt inzicht in de factoren die van invloed zijn op psychosociale veerkracht en in de manier waarop deze factoren samenhangen.

Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises
In eerste instantie leiden rampen en crises veelal tot solidariteit en saamhorigheid. In de periode vlak na de ramp leeft de samenleving mee en staat men klaar met hulp voor getroffenen. Al snel wordt echter weer overgegaan tot de orde van de dag.

Zicht op kwaliteit van psychosociale hulpverlening met de QPC Vragenlijst Getroffenen
Stichting Impact en de GGD Amsterdam hebben samen de QPC Vragenlijst Getroffenen ontwikkeld. De afkorting QPC staat voor Quality of Psychosocial Care.

De handreiking ‘Rampenspirit’ is ontwikkeld om geestelijk verzorgers te assisteren bij de zorg die zij kunnen bieden bij rampen en crises.  In een volledig herziene uitgave uit 2011 zijn drie uitgangspunten uitgewerkt: kennen en gekend worden, ingericht en toegerust zijn, en kringen verbinden.

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden is ontwikkeld om meer eenduidigheid te creëren over de wijze waarop de psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden georganiseerd dient te zijn. Het heeft ten doel optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, en om gezondheidsklachten en werkuitval zo veel mogelijk te  voorkomen.

Deze bundel laat zien hoe ingrijpende gebeurtenissen ook de persoon achter de hulpverlener raken. Het boekje bevat twaalf openhartige verhalen van geüniformeerde hulpverleners in acute situaties.

De bundel 'Wereld van Verschil', waarin het perspectief van getroffenen van rampen centraal staat, geeft de lezer meer inzicht in de problemen, zorgen en (immateriële) zaken waarmee getroffenen van rampen te maken krijgen.

Handreiking voor zelforganisaties van rampgetroffenen
Getroffenen van rampen bevinden zich niet zelden in een kwetsbare positie. Zij verenigen zich vaak snel na een ramp. Binnen belangenverenigingen en lotgenotengroepen vinden zij erkenning voor hun problemen en een antwoord op allerlei praktische zaken.

Het Modelplan Nafase biedt een basismodel voor de bestuurlijke processen die volgen op een ramp of schokkende gebeurtenis. In geval van een ramp biedt het gemeenten, besturen veiligheidsregio's en betrokken partijen snel inzicht in wat er moet gebeuren om tot een goede afhandeling van de psychosociale gevolgen van de ramp te komen. Tegelijk geeft het plan richting aan de voorbereiding die nodig is om goede psychosociale hulpverlening te kunnen bieden.

Waar de nafase van een ramp of crisis de grenzen van gemeente of regio overschrijdt
In dit project zijn omslagpunten in de nafase van rampen en grootschalige calamiteiten verkend. Van een omslagpunt is sprake zodra tussenkomst van bovenregionale partijen wenselijk is, omdat het lokale organiserend vermogen van gemeente of regio tekortschiet.

In 2007 heeft Impact onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van, en het draagvlak voor een monument voor de brandweer. De resultaten van dit onderzoek zijn samengebracht in een visiedocument Een monument voor de brandweer.

Lessons Learned & Good Practices
Uit gesprekken met hulpverleners en vertegenwoordigers van zorginstellingen kwam naar voren dat er knelpunten waren in de zorg aan de culturele groepen in het algemeen, en in het bijzonder als gevolg van de twee grote rampen in Nederland, de Bijlmer vliegramp en de Enschede vuurwerkramp. Ook bleek een overzicht van deze knelpunten, lessons learned en good practices van de aangeboden zorg te ontbreken.

Voices of the victims of terrorism
Dit boekje geeft een impressie in woord en beeld van de bijeenkomst die Impact op 30 juni 2009 organiseerde binnen het EU project VNET II, Voice of Victims.

Rijksbrede versterking van herstel en nazorg bij rampen en crises
Als Nederland wordt geconfronteerd met een ernstige overstroming, pandemie, nucleair incident, of bijvoorbeeld met maatschappelijke onlusten, dan heeft dit enorme gevolgen. De verantwoordelijkheid van het Rijk beperkt zich niet alleen tot de acute fase. Ook de afwikkeling in de nafase is relevant voor nationale veiligheid en publieke gezondheid.

Een schets van de postactieve geüniformeerde.
Behoefteanalyse psychosociale zorg voor postactieve geüniformeerden
 

In dit boek vertelt Yvonne Zwarthoed over haar ervaringen als verpleegkundige na de brand in café ’t Hemeltje tijdens de nieuwjaarsnacht in Volendam in 2001. Bij deze brand kwamen 14 jongeren om en liep een grote groep jongeren ernstige brandwonden op.

Pages