Evaluatie IVC vliegramp MH17

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is daags na het vliegongeval met de MH17 een Informatie- en Verwijscentrum (IVC) opgezet. Onderdeel van deze opdracht was het IVC te evalueren.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is daags na het vliegongeval met de MH17 een Informatie- en Verwijscentrum (IVC) opgezet. Onderdeel van deze opdracht was het IVC te evalueren. Het IVC is bedoeld als één loket voor informatie vanuit de overheid en vanuit hulporganisaties waarbij burgers terecht kunnen voor vragen, actuele informatie, allerlei diensten en lotgenotencontact. Dit loket wordt aangeboden in de vorm van een website. Het IVC is opgezet door Stichting Impact en Slachtofferhulp Nederland (SHN), steeds in nauwe samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en andere betrokken departementen.

Aanpak

Gedurende anderhalf jaar is het IVC tijdens de looptijd geëvalueerd. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. Via een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden is achterhaald in welke mate de vooraf gestelde doelstellingen op de relevante niveaus (betrokken partijen, nabestaanden) zijn bereikt, welke succes- en faalfactoren hiermee verbonden waren en zijn lessen geformuleerd voor toekomstige nazorgprogramma’s.

Resultaat

Het project heeft geresulteerd in een eindrapportage met conclusies omtrent het functioneren van het IVC en aanbevelingen over mogelijke doorontwikkelingen.