Herziening multidisciplinaire richtlijn psychosociale zorg bij schokkende gebeurtenissen

Eind 2012 is Impact begonnen met de herziening van de multidisciplinaire richtlijn ‘Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen’ uit 2007. De herziening vindt plaats om te garanderen dat de standaarden die in de richtlijn beschreven worden, blijven aansluiten op actuele inzichten uit wetenschap en behoeften uit de praktijk.

Aanpak

Er is een werkgroep gevormd met partijen die een rol hebben in psychosociale hulpverlening na schokkende gebeurtenissen. Vertegenwoordigd in de werkgroep zijn Slachtofferhulp Nederland, het Nederlandse Rode Kruis, Ghor, GGD, GGZ, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, psychiaters, politie, ministerie ven Veiligheid en Justitie, maatschappelijk werk en welzijnsorganisaties.
De leden van de werkgroep worden gevoed met  recente bevindingen uit literatuuronderzoek, evaluatie-uitkomsten en adviezen van experts. Tijdens enkele bijeenkomsten wordt met deze werkgroep bepaald welke aanbevelingen de nieuwe versie van de richtlijn zal bevatten.

(Beoogde) resultaten

Het project resulteert in een richtlijn die actuele kennis en visies op psychosociale zorg bij rampen en crisis weerspiegelt. Deze richtlijn is een referentiepunt voor het werk van professionals. Daarnaast hanteert Impact de richtlijn als vertrekpunt voor advisering bij rampen en crises, evaluatieonderzoek en implementatietrajecten in binnen- en buitenland.