Implementatie richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden bij de Nederlandse politie

Dit project richt zich op de praktijk van het werken volgens de door Impact opgesteldeRichtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. Hiervoor worden pilots ingezet binnen een aantal voormalige regiokorpsen, namelijk IJsselland, Fryslân, Haaglanden samen met Hollands-Midden en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Bij elk van de korpsen wordt gekeken in hoeverre de werkwijze van psychosociale ondersteuning aansluit bij de Richtlijn. Vervolgens wordt vastgesteld welke acties nodig zijn om ervoor te zorgen  dat psychosociale ondersteuning op een eenduidige manier wordt vormgegeven  binnen alle eenheden van de Nationale Politie. Dit heeft tot doel preventie van psychische klachten en  het optimaliseren van de inzetbaarheid van de medewerkers.

Aanpak

In de eerste fase wordt de bestaande werkwijze op het gebied van psychosociale ondersteuning binnen de pilotkorpsen vergeleken met de aanbevelingen in de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. Dit gebeurt met focusgroepen en door het bestuderen van (beleids)documenten. Aan de hand van de resultaten wordt vastgesteld op welke punten acties moeten worden ingezet om tot een eenduidige werkwijze te komen. In de tweede fase gaan de pilotkorpsen met deze punten aan de slag. In november 2013 wordt deze werkwijze landelijk uitgerold.

(Beoogde) resultaten

  • Rapportage van de stand van zaken ten aanzien van de psychosociale ondersteuning in relatie tot de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden;
  • Overzicht van de stappen die nodig zijn om een eenduidige werkwijze  volgens de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden te bewerkstelligen;
  • Benodigde ondersteuning en instrumentarium om de geplande stappen uit te voeren.