Psychosociale impact van de aardbevingen in Groningen

In opdracht van de Commissie Bijzondere Situaties (CBS) heeft ARQ Kenniscentrum Impact een overzicht gemaakt van bestaande onderzoeken over de mentale gezondheid en het welzijn van de inwoners van het bevingsgebied. Deze onderzoeken zijn geduid vanuit bredere kennis over vergelijkbare situaties. Hieruit komt naar voren dat er sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosociale problemen in de regio, gerelateerd aan schade door de gaswinning.

De Commissie Bijzondere Situaties (CBS) komt tijdens de uitvoering van haar vangnetfunctie in aanraking met Groningers met een stapeling van problemen waarin de gaswinning in het gebied een rol speelt. Zo zijn er zorgen over de mentale gezondheid en het welzijn van inwoners van het bevingsgebied, en de mogelijke effecten op de volgende generatie(s). De behoefte van de CBS aan meer duiding van de psychologische impact van de aardbevingsproblematiek en de mogelijke implicaties voor de langere termijn, vormde de aanleiding voor het onderzoek dat in deze rapportage wordt beschreven. Centrale vraag in het onderzoek was: Wat weten we uit bestaande onderzoeken over psychosociale effecten van de aardbevingen in Groningen en hoe kunnen we dat duiden vanuit bredere kennis van behoeften en gezondheidsbeïnvloedende factoren in vergelijkbare situaties?

Om deze vraag te beantwoorden is gekeken hoe in 23 beschikbare onderzoeken aandacht is geschonken aan de psychosociale impact van de bevingen. Gesignaleerde gezondheidsrisico’s en problemen zijn in kaart gebracht, waarna gekeken is hoe deze zich verhouden tot kennis uit wetenschappelijke literatuur. Op basis daarvan wordt stilgestaan bij aanknopingspunten voor verbetering. Als referentiekader is enerzijds gebruik gemaakt van het zogenoemde positieve gezondheidsmodel waarin verschillende deelgebieden van gezondheid worden onderscheiden. Anderzijds is voortgebouwd op een overzicht met gezondheidsbeïnvloedende factoren ontleend aan rampenliteratuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wera van Hoof (w.van.hoof@arq.org).

Auteurs Jorien Holsappel, Wera van Hoof, Jurriaan Jacobs, Michel Dückers
Contactpersoon Wera van Hoof
Opdrachtgever

Commissie Bijzondere Situaties (CBS)