De rol van de GGD in de PSH

De Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet veiligheidsregio’s maken de GGD verantwoordelijk voor het bevorderen van psychosociale hulpverlening bij rampen, zowel in de acute fase als in de nafase. 

 

De GGD als expertorganisatie, crisisorganisatie en netwerkorganisatie

De GGD heeft op basis van de Wet Publieke Gezondheid de taak om gemeenten gevraagd en ongevraagd advies te geven wanneer een te nemen besluit gevolgen heeft voor de Publieke Gezondheid (WPG art. 16). Dit uitgangspunt is ook belangrijk bij crises en sociale calamiteiten. Vanuit de kennis en expertise op het gebied van blootstelling, gezondheidsrisico’s, steunende factoren en collectieve interventies, is de GGD alert op die effecten en adviseert zij over het tijdig inzetten van passende maatregelen om gezondheidsklachten als gevolg van de crisis te voorkomen.

De GGD is samen met de GHOR een belangrijke partner in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het bevorderen van de psychosociale hulp (PSH) na rampen is daarbij een (wettelijke) kerntaak. In het document Publieke gezondheid borgen (GGD GHOR Nederland, 2016) is de crisistaak van de GGD nader omschreven onder Pijler 3. In de checklist preparatie is een minimale basis weergegeven van wat geregeld moet zijn om deze taak goed te kunnen uitvoeren.

De GGD vervult deze rol niet alleen, maar heeft afspraken met de GHOR en met ketenpartners over de uitvoering van de PSH. De taken van de GGD liggen daarbij vooral op het terrein van coördinatie en planvorming. De factsheet PSH bij rampen en ingrijpende gebeurtenissen - wat doet de GGD? kan worden gebruikt om gemeenten en ketenpartners te informeren over deze rol van de GGD.  

 

Taakverdeling GHOR/GGD t.a.v. proces PSH

 

GHOR

GGD

Voorbereiding

 • Schriftelijke afspraken met GGD, huisartsen en ziekenhuizen over de voorbereiding en uitvoering

 • Informeren en consulteren GGD bij mogelijke dreigingen

 • Opstellen procesbeschrijving PSH

 • Afspraken maken met ketenpartners (convenanten)

 • Informeren en consulteren GHOR bij mogelijke dreigingen

Acute fase

 • Bij grote incidenten: alarmering GGD via crisiscoördinator/ voorzitter crisisteam

 • Wanneer andere GGD-processen niet relevant zijn: beslissing of PSH-inzet nodig is en alarmering PSH-procesleider

 • Regie op aansluiting PSH op andere hulpdiensten en nazorgtaken van gemeente/veiligheidsregio

 • Coördinatie van de inhoudelijke uitvoering

 • Vakinhoudelijke communicatie en advies

 

 

Nafase

 • Tot het moment van afschaling: regie op aansluiting PSH op andere hulpdiensten en nazorgtaken van gemeente/veiligheidsregio

 • Zorg voor de eigen medewerkers

 • Coördinatie van de inhoudelijke uitvoering

 • Vakinhoudelijke communicatie en advies

 • Zorg voor de eigen medewerkers

 

Verder naar Teams en rollen

Naar boven