Evaluatie

In de Multidisciplinaire Richtlijn PSH ligt veel nadruk op het belang van een goede evaluatie. Regelmatige reflectie op het handelen en evaluatie zijn cruciaal om passende, behoeftegerichte zorg te bieden. Bovendien draagt een goede evaluatie bij aan de kennisontwikkeling ten aanzien van PSH bij schokkende gebeurtenissen. Door deze kennis te delen en mee te nemen in het OTO traject, komen we steeds dichter bij een goed voorbereide, gerichte en efficiënte ondersteuning.

De kernvraag bij een evaluatie is: Komt de aanpak, de condities waaronder deze is gerealiseerd, en de uitkomst in de praktijk overeen met de plannen, wensen en verwachtingen van betrokkenen/ getroffenen?

Laat bij het beantwoorden van de kernvraag de kennis terugkeren over de drie bouwstenen en de relaties tussen die bouwstenen. PSH is in de regel is opgebouwd uit drie bouwstenen:

  • structuur: denk aan betrokken partijen, mensen, middelen, instrumenten, taken en verantwoordelijkheden, coördinatiemechanismen, procedures en overeenkomsten;
  • proces: de concrete activiteiten in het kader van de PSH, inclusief de afstemming van eenieders inzet; denk aan verstrekte informatiebrochures, inventarisatie van behoeften en problemen, herdenkingsmomenten, websites voor getroffenen, werkzaamheden van specifieke ketenpartners;
  • uitkomst: dat wat het proces heeft opgeleverd voor getroffenen, zowel feitelijk als gepercipieerd.

Of de geboden zorg passend is geweest, is vaak moeilijk te beantwoorden. Om hier inzicht in te krijgen, is de QPC Vragenlijst Getroffenen ontwikkeld. QPC staat voor Quality of Psychosocial Care. De resultaten van de vragenlijst geven inzicht in de manier waarop getroffenen de hulp die ze ontvingen, hebben ervaren. Wat vinden getroffenen belangrijk en heeft de geboden hulp aan hun verwachtingen voldaan. Knelpunten en sterke punten die hieruit naar voren komen bieden informatie voor verbetering. 

 

Momenteel werken wij verder aan dit onderwerp. Meer praktische evaluatiestappen en instrumenten om bovenstaande in de praktijk te brengen zullen dit jaar beschikbaar worden gesteld. Indien u tussentijds vragen heeft kunt u contact opnemen met Impact.