Leiding en coördinatie

De hieronder weergegeven procesboom, zoals uitgebreid beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn en op de introductiepagina, helpt het kernteam haar taken goed en georganiseerd uit te voeren. Het dient als een grondplan. De pagina Teams en rollen biedt meer informatie over de taken van het kernteam.

 

Kernteam PSH

Formats voor het kernteam:

 

Experts betrekken

Elke GGD dient zelf te beschikken over een goede basis om een crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar niet iedereen hoeft alle (specialistische) kennis en expertise zelf in huis te hebben – zolang in de voorbereiding maar goed is meegenomen waar die dan wél betrokken kan worden. Dit kunnen experts zijn van andere GGD’en of GGZ of experts op specifieke terreinen zoals seksueel geweld, rouw, gehandicapten, ouderen of kinderen. Ook is het mogelijk om via RIVM het Arq-crisisteam in te schakelen. Dit is een team van medewerkers van het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en Stichting Impact. Zij kunnen tijdens een crisis ondersteuning bieden aan het kernteam. Het team kan ingeschakeld worden via het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM, telefoonnummer 030 - 274 27 42 of 030 - 274 91 11 (buiten kantoortijden). De ondersteuning wordt gefinancierd door VWS en is gratis voor GGD en GHOR.

Die ondersteuning kan bijvoorbeeld de vorm hebben van:

  • meedenken in het teamoverleg
  • input bieden voor het opstellen van informatie voor getroffenen
  • meedenken over het opstellen van een nazorgplan
  • adviseren over de wijze van herdenken
  • (adviseren over) de opvang en ondersteuning van betrokken medewerkers en hulpverleners
  • ondersteuning bij de evaluatie van de PSH.

Ten aanzien van complexere multidisciplinaire gezondheids-gerelateerde vraagstukken kan een adviesverzoek worden neergelegd bij de Expertgroep van het RIVM.

 

Gezondheidsonderzoek, monitoring en registratie

Bij feitelijke of verwachte gezondheidsrisico’s bij een ramp of incident, hetzij lichamelijk hetzij psychisch, kan gezondheidsonderzoek (GOR) ​belangrijke informatie opleveren over behoeften en welbevinden van getroffenen. Ook kan gezondheidsonderzoek worden ingezet om de effectiviteit van de geboden hulpverlening na langere tijd te toetsen. Of gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd, wordt beslist door het bevoegd gezag. Het is aan de GGD om hierover een advies uit te brengen. De Procesleider GOR heeft hierin de leiding, maar het kan wel van belang zijn om als kernteam PSH mee te denken over het belang van GOR voor het bieden van passende PSH. De Handreiking Gezondheidsonderzoek na rampen (RIVM 2013) ondersteunt GGD’en bij de beslissing of er al dan niet een gezondheidsonderzoek moet plaatsvinden.

Afhankelijk van de mate en omvang van de ramp kan gezondheidsonderzoek een zorginhoudelijk, beleidsmatig, maatschappelijk of wetenschappelijk doel hebben. Voorbeelden van bepaalde typen onderzoek zijn: individueel medisch onderzoek, onderzoek met behulp van vragenlijsten, of onderzoek aan de hand van registraties van bijvoorbeeld huisartsen. Voor verdere details over de overwegingen die een rol spelen bij gezondheidsonderzoek en de daarmee verband houdende procedures, verwijzen we naar de Handreiking Gezondheidsonderzoek.

In samenwerking met GGD'en en experts is een praktisch instrument ontwikkeld voor het uitvoeren van zogenoemde "rapid needs assessments". De leidraad beoogt bij te dragen aan een meer eenduidige werkwijze en gedachtegang om behoeften en problemen van getroffenen vanuit GGD’en zo snel mogelijk in kaart te brengen ter bevordering van de publieke gezondheid en veiligheid. Aangezien mogelijkheden en werkwijzen voortdurend in beweging zijn, gaat het om een levend document. De meest actuele versie is te downloaden via de website van NIVEL.

Om gezondheidsonderzoek te kunnen doen of te monitoren hoe het met mensen gaat, is registratie van getroffenen erg belangrijk. Verschillende hulpdiensten registreren met verschillende doelen. Dit wordt in beeld gebracht in de Mindmap registratie. Rondom de uitwisseling van die gegevens is veel discussie, die er door de AVG niet eenvoudiger op is geworden.

Landelijk kan SIS worden ingezet: Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een aanpak die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie voor ongeruste verwanten. Gemeenten, GHOR en politie werken samen binnen SIS. Bij een incident kan een verwant bellen naar Verwantencontact 088 269 00 00. Zie Factsheet SIS

 

Verder naar Afschaling

Naar boven