Plannen en protocollen

Procesbeschrijving PSH 

De GGD werkt met een recente procesbeschrijving PSH, waarmee ook geoefend is. Deze procesbeschrijving is ook afgestemd met de GHOR en de uitvoerende organisaties. Voor PSHi zijn de onderdelen van de procesbeschrijving in principe hetzelfde, maar ze hebben vaak een wat andere invulling. Veel GGD'en hebben dan ook een procesplan PSHOR (afgestemd met de GHOR) en daarnaast een procesplan PSHi.

Zaken die hierin zijn vastgelegd zijn:

 • Doel van het proces

 • Beschikbaarheidsregelingen en de alarmering van functionarissen

 • Opschaling – criteria en proces

 • Samenstelling team(s), partners waarmee de GGD samenwerkt

 • Organisatie en capaciteit

 • Verantwoordelijkheden en taken

 • Werkzaamheden

 • Relatie externe partners (bijv. gemeente)

 • Informatiemanagement

 • Afschaling – criteria en proces

 • Regeling ondersteuning en zorg voor de eigen medewerkers

 • Evaluatie – criteria en proces

De procesbeschrijving maakt deel uit van het Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid (of/voorheen GROP). Hierin zijn de basisvereisten van de crisisorganisatie beschreven. Daaronder vallen melding en alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie en informatiecoördinatie. In dit plan is aandacht voor de welbekende GROP-processen (psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsonderzoek na rampen), maar wordt ook breder gekeken naar het risicoprofiel van de GGD en de eigen bedrijfscontinuïteit.

 

Draaiboeken en protocollen

De hierboven genoemde aspecten moeten worden uitgewerkt in plannen. Daarnaast kunnen draaiboeken en protocollen worden ontwikkeld die gedetailleerder ingaan op aandachtspunten en te nemen stappen. Een plan kan bijvoorbeeld vermelden dat het organiseren van een voorlichtingsavond een goede stap kan zijn. In een draaiboek staat dan beschreven welke acties dat vraagt en met welke zaken rekening moet worden gehouden bij het organiseren van zo’n avond. Wanneer daarbij bepaalde regels gelden, denk bijvoorbeeld aan het delen van informatie of het benaderen van betrokkenen, kunnen deze worden vastgelegd in protocollen.

Het opstellen van een draaiboek is raadzaam om de volgende redenen:

 • Het biedt houvast en structuur in een chaotische situatie. Het kan tijdwinst opleveren en de kwaliteit van de besluitvorming vergroten

 • Lessen en ervaringen uit eerdere casussen kunnen erin worden verwerkt, wat impliceert dat ze een volgende keer ook toegepast worden

 • Het versoepelt de overdracht van taken en het inwerken van nieuwe mensen

 • Het vergroot het rendement van OTO-activiteiten (opleiden, trainen, oefenen) en van evaluaties, omdat er een duidelijke standaard ligt.

 

Voorbeelden van draaiboeken en protocollen voor incidenten zijn:

Productboek JGZ - VGGM (2021) Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, VGGM heeft de rol van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij calamiteiten/incidenten geprofessionaliseerd, met onder andere 24-uursbereikbaarheid van een aandachtfunctionaris calamiteiten JGZ. Opschaling binnen de JGZ speelt op het moment dat een taak de coördinatiemogelijkheden van de eigen afdeling overstijgt of als zich casuïstiek voordoet die mogelijk kan leiden tot maatschappelijke onrust, vragen van de pers en daarmee tot potentieel bestuurlijke impact. Onderdelen van de producten in dit productboek beschrijven de rol van de JGZ bij PSHi, bij PSHOR komt het PSH-team vanuit de GHOR in actie, waar de deskundigheid van de JGZ wel zo nodig bij gevraagd kan worden.

Draaiboek Calamiteiten en Zedenzaken Hollands Midden (2010)

KIZ protocollenpakket Rotterdam (2014) - niet beschikbaar wegens herziening

 

Verder naar Melding, alarmering en opschaling

Naar boven