Teams en rollen

De GGD faciliteert de voorbereiding en coördineert de inzet van verschillende teams:  

Daarvoor worden de volgende rollen onderscheiden die opgeleid, getraind, geoefend moeten worden:

  • Procesleider PSH
  • PSHi-coordinator
  • Leider Kernteam
  • Lid Kernteam
  • Leider Psychosociaal Opvangteam
  • Medewerker Psychosociaal Opvangteam

Het gaat hierbij niet om functies, maar om rollen die ook door één persoon vervuld kunnen worden.

Voor elk van deze rollen zijn beschrijvingen ontwikkeld die te downloaden zijn aan de rechterkant van deze pagina. Deze beschrijvingen dienen als handvatten.

Voor de beschrijving van deze rollen is een proces vakbekwaamheid ontwikkeld. Het vakbekwaamheidsproces is er op gericht de PSH functionarissen optimaal voor te bereiden en te laten functioneren binnen hun rol in de psychosociale hulpverlening. Het procesoverzicht geeft weer welke onderdelen deel uitmaken van elke stap.  

 

Kernteam

Het kernteam neemt besluiten op strategisch en tactisch niveau en coördineert bij grootschalige situaties de PSH inzet van de uitvoerende partnerorganisaties. Het kernteam bestaat uit leidinggevende vertegenwoordigers van de uitvoerende organisaties in het opvangteam, onder leiding van de GGD. Kernteamleden zijn verantwoordelijk voor de interne alarmering en opschaling.

Het kernteam beslist onder andere over:

  • De inzet van psychosociaal hulpverleners vanuit de diverse ketenpartners.

  • Inhoudelijke informatie aan betrokkenen over mogelijke stressreacties en risico’s.

Het kernteam adviseert de gemeente over de nazorg door een nazorgplan op te stellen als onderdeel van het nafaseplan van Bevolkingszorg of de gemeente. De gemeente is in het kader van de bevolkingszorg verantwoordelijk voor de acute opvang en basishulp na een crisis. Ook de verantwoordelijkheid voor het organiseren van een herdenking en voor de crisiscommunicatie ligt bij de gemeente. Omdat dit een belangrijk deel van de PSH beslaat en van invloed is op behoeften, problemen en vragen van getroffenen, moet hierover steeds goede afstemming plaatsvinden. Dit gebeurt in het GBT door de DPG en in het ROT door de ACGZ. Het kernteam geeft inhoudelijk advies aan de ACGZ (GHOR).

Bij Leiding en coordinatie staat meer informatie en praktische formats voor het kernteam. 

 

Opvangteam

Het Opvangteam verleent directe psychosociale hulpverlening aan getroffenen in een opvangcentrum en bestaat uit medewerkers van de uitvoerende organisaties, aangestuurd door een leider opvangteam.

 

PSHi

Het PSHi-team kan (door de gemeente of politie/justitie) worden ingeschakeld bij calamiteiten die coördinatie van de PSH vergen, maar ook bij incidenten die maatschappelijke onrust veroorzaken. Het is meestal een multidisciplinair team, waarin naast ketenpartners ook politie en gemeente vertegenwoordigd zijn. De PSHi is per regio verschillend georganiseerd, in sommige regio's spreekt men van een Calamiteitenteam of Scenarioteam. 

 

Verder naar Samenwerking