Wat is PSH?

Psychosociale hulp na rampen wordt in de Multidisciplinaire Richtlijn PSH gedefinieerd als ‘alle ondersteuning en zorg gericht op het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen die door de gebruikersdoelgroep van deze richtlijn wordt verleend, zowel in de acute fase als in de nafase en zowel gericht op het collectief als op het individu’.

Doel en scope

De doelen van psychosociale hulp kunnen kort worden samengevat:

 • Bijdragen aan gevoel van controle, veiligheid, geruststelling, zelfredzaamheid van individu en gemeenschap, sociale verbondenheid en hoop

 • Tijdig signaleren wie hulp nodig heeft (triage) en blijvend inspelen op actuele behoeften en (psychische) problemen

 • Anticiperen op risicofactoren, waaronder bronnen van stress

Psychosociale hulp ondersteunt waar nodig de veerkracht van getroffenen, om met het incident of de ramp samenhangende psychosociale klachten en/of gezondheidsproblemen te verminderen, dan wel te voorkomen. Reductie van (extra) stress en het bieden van handvatten om met de stress om te gaan, zijn daarin cruciaal. PSH is daardoor veelomvattend. Op basis van de mogelijke reacties, behoeften en problemen van getroffenen kan de PSH verder worden onderverdeeld in: 

 • Basishulp (veiligheid, medische zorg, eten, drinken, medicatie, onderdak); 

 • Informatie (over de gebeurtenis, de stand van zaken, het lot van dierbaren, mogelijke stressreacties); 

 • Emotionele en sociale steun (luisterend oor, betrokkenheid, erkenning); 

 • Praktische hulp (administratie, huishouden, juridisch advies, financiële ondersteuning); 

 • Zorg bij gezondheidsklachten (preventie, signaleren, diagnose en behandeling).

 

De aspecten basishulp, praktische hulp en informatie vallen (grotendeels) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, in het kader van Bevolkingszorg. De focus van de processen die de GGD coördineert, ligt bij het bieden van emotionele en sociale ondersteuning en bij de gevolgen voor de gezondheid of het voorkomen daarvan. Daarnaast speelt de GGD een belangrijke rol bij het informeren van getroffenen. Zie hiervoor verder de rol van de GGD in de PSH.

 

Uitgangspunten

In de Multidisciplinaire Richtlijn PSH zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd voor PSH:

 • Sluit aan bij behoeften, problemen en risicofactoren

 • Sluit aan bij dynamiek en fase

 • Sluit aan bij veerkracht en zelfredzaamheid

 • Sluit aan bij de context van de getroffene

 • Sluit aan bij aanwezige hulpverleningscapaciteit

 • Evalueer de PSH

Bovengenoemde uitgangspunten dienen richtinggevend te zijn voor afwegingen die moeten worden gemaakt wanneer PSH wordt ingezet.

 

Verder naar De rol van de GGD in de PSH

Naar boven