Uitgelicht

Netwerkdag 20 november - 'Goede PSH en GOR: Van draaiboek tot dilemma’s'

Wat is ‘goede’ PSH’? Wanneer is GOR ‘goed’? Richtlijnen, handreikingen en evaluatiemethoden proberen er de vinger op te leggen, maar bieden lang niet altijd een uitweg uit de talrijke dilemma’s en vragen waar je bij incidenten voor komt te staan. Tijdens de derde netwerkdag PSH/GOR op dinsdag 20 november, georganiseerd door RIVM, GGD GHOR Nederland en Arq/Impact, wordt in presentaties en in dialoog en discussie vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar die vraag: ‘Hoe weten we of we het goede doen?’ Deze dag is bedoeld voor GGD professionals met een rol in psychosociale hulpverlening (PSH) en/of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR). Voor aanmelden en meer informatie kunt u hier verder lezen.

Geslaagd seminar PSH na terroristische aanslagen 27 september

‘Een terroristische aanslag is een ramp net als andere rampen’. Dit was een van de stellingen die werden voorgelegd aan de deelnemers van het Seminar PSH na terroristische aanslagen. Net als bij de andere stellingen, liepen de antwoorden uiteen. ‘Elke ramp heeft zijn eigenheden, terrorisme is niet ‘specialer’ dan een andere ramp’ vond een deel van de deelnemers. Een ander deel zag juist wel een aantal specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld de menselijke opzet erachter en de politieke lading die het daardoor krijgt. Weer anderen zagen een aanslag meer als geweldsincident dan als ramp; een aanslag heeft daardoor een specifieke juridische component. Voor elke invalshoek is iets te zeggen en de verschillende thema’s en perspectieven kwamen de hele dag door terug.

Gerdy van Bellen - lid raad van bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep
Gerdy van Bellen benoemd tot lid RvB Arq Psychotrauma Expert Groep

Per 1 september jongstleden is drs. Gerdy van Bellen benoemd tot lid van de raad van bestuur bedrijfsvoering van Arq Psychotrauma Expert Groep. Samen met Jan-Wilke Reerds en Ate Osinga vormt zij de raad van bestuur. 

Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze raadsleden zouden een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Ook dient er meer aandacht te zijn voor ondersteuning van de privé-omgeving van raadsleden die geconfronteerd zijn met agressie, bedreiging en intimidatie. Deze aanbevelingen worden gedaan in het rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’, opgesteld door het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en Arq kenniscentrum Impact in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze week is het rapport overhandigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Uitnodiging: Seminar PSH na terroristische aanslag 27 september

De GHOR academie IFV verzorgt in samenwerking met Arq Kenniscentrum Impact op 27 september 2018 een uniek seminar over psychosociale hulp na een terroristische aanslag. Tijdens deze interactieve dag zullen verschillende uitdagingen in het organiseren en uitvoeren van psychosociale hulpverlening na aanslagen centraal staan, in de preparatie, de acute fase en de nafase. Leren van ervaringen in het buitenland neemt hierin een belangrijke plek in. In de ochtend wordt geschetst hoe momenteel de preparatie in Nederland er voor staat en wat uitdagingen zullen zijn met betrekking tot terrorisme. Daarnaast zullen gastsprekers op basis van inhoud en ervaring je inspireren. De inspiratie en inzichten die in de ochtend zijn opgedaan, zullen van pas komen in het interactieve middagprogramma, waarin deelnemers met elkaar aan de slag gaan met dilemma’s. Ook hierbij zullen lessen uit andere landen gedeeld worden.

Overzicht en duiding van onderzoeken naar de mentale gezondheid van bewoners in Groningen

In opdracht van de Commissie Bijzondere Situaties (CBS) heeft het Arq kenniscentrum Impact een overzicht gemaakt van bestaande onderzoeken over de mentale gezondheid en het welzijn van de inwoners van het bevingsgebied. Deze onderzoeken zijn geduid vanuit bredere kennis over vergelijkbare situaties. Hieruit komt naar voren dat er sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosociale problemen in de regio, gerelateerd aan schade door de gaswinning.

Succesvolle afsluiting begeleiding Team Collegiale Ondersteuning bij de Nationale Politie

Sinds 2011 is Impact nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) bij de Nationale Politie. In 2017 is de laatste, succesvolle fase van het project afgerond. Het doel van het project was te komen tot een uniforme ondersteuning van politieprofessionals na schokkende gebeurtenissen binnen de Nationale Politie, door middel van collegiale ondersteuning. Het implementeren van deze werkwijze stond in de laatste fase centraal. Stichting Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Politie financierde de projecten rondom het TCO.

Een netwerk dat werkt! Terugblik Netwerkdag PSH GOR 9 november

‘Een netwerk dat werkt!’. Dit thema van de tweede Netwerkdag PSH GOR 9 november 2017 is meteen ook een goede samenvatting van de dag. De grote opkomst bevestigt de kracht en diversiteit van het PSH GOR netwerk. Zo’n 70 mensen uit heel het land die een rol vervullen in de psychosociale hulpverlening (PSH) of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR), komen samen bij het RIVM om te praten met- en leren over samenwerkingspartners. De organisatie van de netwerkdag was in handen van RIVM, GGD GHOR Nederland en Impact/Arq.

Pages