Uitgelicht

Impact/IVP in Netwerk Weerbaar Bestuur

De laatste jaren is er een lichte stijging slachtofferschap van agressie en geweld onder politieke ambtsdragers zichtbaar. Dit blijkt uit het onderzoek Monitor Agressie en Geweld openbaar bestuur 2018. Drie op de tien politieke ambtsdragers bij waterschappen, provincies en gemeenten hebben uit hoofde van hun functie te maken gehad met agressie of geweld. Vooral bij gemeenten is het slachtofferschap gestegen en dan voornamelijk bij raadsleden en wethouders. Agressieve en intimiderende uitingen via sociale media nemen ook verder toe. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers hierin ondersteuning te bieden. Dat heeft geholpen, maar is nog niet genoeg. Daarom is afgelopen zomer het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht, onder leiding van het ministerie van BZK. Een van de partners in dit netwerk is Arq Psychotrauma Expert Groep, vertegenwoordigd door Impact/IVP.

Start project ‘Communicatie in de Nafase’

In opdracht van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg is een project gestart om praktische handreikingen en onderwijsmiddelen te ontwikkelen die door communicatiefunctionarissen gebruikt kunnen worden in de voorbereiding op of uitvoering van de nafase van een crisis. De uitvoering van dit project ‘Communicatie in de nafase’ is ingezet als een samenwerking tussen verschillende onderdelen van het IFV, Impact en Crisisinterventiedienst (Ina Strating). Vanuit deze kerngroep worden andere actoren en belanghebbenden betrokken, zoals het Expertteam nafase, getroffenen, de vakgroep en coördinatoren crisiscommunicatie, GGD GHOR Nederland, RIVM, Slachtofferhulp etc.

Ontmoet Impact op de Netwerkdag Nafase, 7 december in Utrecht

Op 7 december organiseert IFV de ‘Netwerkdag Nafase’ voor iedereen die vanuit Bevolkingszorg, gemeenten, GHOR en GGD of als ketenpartner van deze organisaties een rol heeft in de planvorming en uitvoering rond de nafase van een crisis. Impact is daarbij in drie workshops vertegenwoordigd, vanuit verschillende mooie samenwerkingen die momenteel lopen.

Netwerkdag 20 november - 'Goede PSH en GOR: Van draaiboek tot dilemma’s'

Wat is ‘goede’ PSH’? Wanneer is GOR ‘goed’? Richtlijnen, handreikingen en evaluatiemethoden proberen er de vinger op te leggen, maar bieden lang niet altijd een uitweg uit de talrijke dilemma’s en vragen waar je bij incidenten voor komt te staan. Tijdens de derde netwerkdag PSH/GOR op dinsdag 20 november, georganiseerd door RIVM, GGD GHOR Nederland en Arq/Impact, wordt in presentaties en in dialoog en discussie vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar die vraag: ‘Hoe weten we of we het goede doen?’ Deze dag is bedoeld voor GGD professionals met een rol in psychosociale hulpverlening (PSH) en/of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR). Voor aanmelden en meer informatie kunt u hier verder lezen.

Geslaagd seminar PSH na terroristische aanslagen 27 september

‘Een terroristische aanslag is een ramp net als andere rampen’. Dit was een van de stellingen die werden voorgelegd aan de deelnemers van het Seminar PSH na terroristische aanslagen. Net als bij de andere stellingen, liepen de antwoorden uiteen. ‘Elke ramp heeft zijn eigenheden, terrorisme is niet ‘specialer’ dan een andere ramp’ vond een deel van de deelnemers. Een ander deel zag juist wel een aantal specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld de menselijke opzet erachter en de politieke lading die het daardoor krijgt. Weer anderen zagen een aanslag meer als geweldsincident dan als ramp; een aanslag heeft daardoor een specifieke juridische component. Voor elke invalshoek is iets te zeggen en de verschillende thema’s en perspectieven kwamen de hele dag door terug.

Gerdy van Bellen - lid raad van bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep
Gerdy van Bellen benoemd tot lid RvB Arq Psychotrauma Expert Groep

Per 1 september jongstleden is drs. Gerdy van Bellen benoemd tot lid van de raad van bestuur bedrijfsvoering van Arq Psychotrauma Expert Groep. Samen met Jan-Wilke Reerds en Ate Osinga vormt zij de raad van bestuur. 

Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze raadsleden zouden een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Ook dient er meer aandacht te zijn voor ondersteuning van de privé-omgeving van raadsleden die geconfronteerd zijn met agressie, bedreiging en intimidatie. Deze aanbevelingen worden gedaan in het rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’, opgesteld door het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en Arq kenniscentrum Impact in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze week is het rapport overhandigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Uitnodiging: Seminar PSH na terroristische aanslag 27 september

De GHOR academie IFV verzorgt in samenwerking met Arq Kenniscentrum Impact op 27 september 2018 een uniek seminar over psychosociale hulp na een terroristische aanslag. Tijdens deze interactieve dag zullen verschillende uitdagingen in het organiseren en uitvoeren van psychosociale hulpverlening na aanslagen centraal staan, in de preparatie, de acute fase en de nafase. Leren van ervaringen in het buitenland neemt hierin een belangrijke plek in. In de ochtend wordt geschetst hoe momenteel de preparatie in Nederland er voor staat en wat uitdagingen zullen zijn met betrekking tot terrorisme. Daarnaast zullen gastsprekers op basis van inhoud en ervaring je inspireren. De inspiratie en inzichten die in de ochtend zijn opgedaan, zullen van pas komen in het interactieve middagprogramma, waarin deelnemers met elkaar aan de slag gaan met dilemma’s. Ook hierbij zullen lessen uit andere landen gedeeld worden.

Pages